Pokud jste klientem či obchodním partnerem Royal party servis spol s.r.o., odběratelem novinek anebo návštěvníkem webové stránky www.royalpartyservis.cz, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se proto, prosím, se zásadami zpracování osobních údajů ze strany Royal Party Servis spol s.r.o.

Úvodní informace

Správce osobních údajů

Royal Party Servis spol s.r.o., se sídlem Brno, Hlinky 60, PSČ 603 00, IČ: 63488817, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21608 (dále jen „Správce“ nebo „RPS“)

Kontaktní údaje správce

Adresa pro doručování: Brno, Hlinky 60, PSČ 60300, adresa elektronické pošty catering@royalpartyservis.cz, telefon 543 420 139.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právní základ zpracovávání osobních údajů

RPS zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále s vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a RPS nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

V případě vzniku smluvního vztahu zasílá RPS svým zákazníkům obchodní sdělení související s nabízenými službami z důvodu realizace oprávněných zájmů RPS v podobě omezeného přímého marketingu. RPS tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování.

V případě přímého marketingu z naší strany bez vzniku smluvního vztahu jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje pouze na základě Vašeho souhlasu.

Pro lepší cílení reklamy a propagace RPS zpracovává při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek a další aktivitě na webové stránce: http://www.royalpartyservis.cz/, Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. Více informací o cookies naleznete  ZDE

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje

Správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb prostřednictvím webových stránek zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR, osobní údaje Subjektů údajů k těmto účelům:

  • kontaktování a poskytnutí informací, o které Subjekt údajů požádá (jméno, příjmení, e-mailová adresa);
  • plnění smluvní povinnosti (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo)
  • vedení databáze pro přímý marketing (jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa);
  • přímý marketing na základě souhlasu Subjektu údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa);

Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáváme údaje o návštěvě webových stránek a další aktivitě na webových stránkách.

Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) nejsou ze strany RPS zpracovávány.

Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, tj. po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení, či plnění smlouvy.

Obchodní sdělení jsou zasílána po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním, popř. po celou dobu, kdy je dán oprávněný zájem Správce. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů za tímto účelem. V případě udělení souhlasu jsou obchodní sdělení zasílána nejdéle po dobu 5ti let. Poté Správce požádá o udělení souhlasu opětovně.

Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies budou zpracovávány po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies jsou povoleny ve Vašem prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedeného je zpracováváno pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na RPS vztahují.

Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:

  • zpracovatelé, kteří poskytují Správci zejména serverové, webové, cloudové nebo IT služby; IT systémů a webu, logistických služeb, nebo poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb a dále též The Rocket Science Group LLC známé jako MailChimp, která zpracovává Vaše osobní údaje za účelem rozesílání marketingových sdělení.
  • Royal Event s.r.o.., IČ: 60719630;

Práva subjektů údajů

Tímto Vás informujeme o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících GDPR, na základě kterých Správce nakládá s Vašimi osobními údaji.

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má Subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup.

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného opravil nepřesné osobní údaje, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby Správce vymazal osobní údaje, pokud již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování, Subjekt údajů odvolal souhlas k jejich zpracovávání, vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování, pokud Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření správnosti osobních údajů, Správce již osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobním údajů bez jakékoli sankce. Souhlas může Subjekt údajů odvolat jakýmkoli způsobem uvedeným výše na jednotlivých kontaktních údajích Správce. Odvoláním souhlasu Subjektem údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se Subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, pro účely přímého marketingu anebo pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Bezpečnost & mlčenlivost

Tímto prohlašujeme, že nakládání s Vašimi osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy. Osobní data subjektu údajů jsou z naší strany zabezpečena prostřednictvím nastavených technických i organizačních opatření.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

Dovolujeme si Vás tímto ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.

Nyní můžete přejít k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ZDE.
Nebo přejít k obnově stávajícího souhlasu se zpracováním osobních údajů ZDE.