Chcete nabízet gastronomické služby na prvotřídní úrovni?

 

Nevíte jak na to? Chcete být ještě lepší?

Rádi pro vás zpracujeme a připravíme kompletní dokumentaci řešení nových gastronomických provozů, pomůžeme vám vyřešit problematiku vašeho stávajícího provozu, revitalizujeme ekonomiku stagnujících provozů, vypracujeme podrobnou analýzu a navrhneme pro vás konkrétní řešení.

 

Naučíme vás jak správně dělat tento business. Přijďte se poradit s našim týmem odborníků. Poskytneme vám servis od architektonické studie místa až po bezchybné zavedení HACCP kritických bodů v praxi. Chceme vás zasvětit do tajemství gastronomických služeb, naučit vás pohostinnosti, pomoci vám skvěle prodávat a správně pochopit význam slov Le client est le Roy.

REALIZACE PROJEKTŮ

Máte připravený projekt restaurace, kavárny či firemní prodejny s občerstvením a nemáte kuráž, čas či zkušenosti? Naše firma Vaši vizi zrealizuje a předá vám zpět již plně funkční provozovnu s gastronomickými službami na té nejvyšší úrovni.

REVITALIZACE PROVOZŮ

Nevíte si rady, neprodává se jak by se mělo, nechodí vám klienti, hosté, …? Nebojte se svěřit do naší péče, my Vaši gastronomii uzdravíme.

NÁVRHY ŘEŠENÍ PRO DEVELOPERY

Konzultace a řešení budoucích projektů pro gastronomii, maximální využitelnost vhodných a volných ploch, návrhy realizací s technologickým řešením, včetně stavební připravenosti, doporučení vhodných provozovatelů.

NAŠE PRODUKTY

Poradenské služby poskytujeme v souvislosti s přípravou, administrací a realizací veřejné zakázky, které zahrnují zejména zpracovávání dílčích stanovisek, resp. rozborů vztahujících se ke konkrétnímu problému, poskytování porad a konzultací, sepisování listin a dokumentů, případně účasti na jednání stravovacích komisí.

 

Základní rozsah služeb poradenství k vybraným problémům, ve vztahu k veřejnému stravování a gastronomii:

 

 • konzultace při přípravě zadání veřejné zakázky (zejm. projednání záměru veřejné zakáz ky, konzultace vhodného postupu, jednotlivé činnosti, organizace a nastavení interních postupů klienta)
 • konzultace obsahu zadávacích podmínek
 • specializovanou pomoc odborné části (kritéria hodnocení, kontrola kvality)
 • odborné konzultace pokrývající veškeré aspekty, které mohou v průběhu zadávacího řízení nastat
 • posouzení nabídek z hlediska jejich vhodnosti
 • konzultace k dalšímu postupu zadavatele v případě uplatnění opravných prostředků

Ve vztahu k zadavateli veřejné zakázky upřednostňujeme osobní přístup a maximální vstřícnost vůči jeho požadavkům. Naše společnost dokáže poradenské a konzultační služby nabídnout v kterékoliv fázi zadávacího řízení veřejné zakázky.

 

Cena služeb je účtována hodinovou sazbou na základě dílčích objednávek za každou započatou hodinu poskytování služeb.

 

Právní poradenství, příprava a posuzování návrhů smluv z právního hlediska, účast a zastupování při jednáních před soudy, správními orgány a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, nejsou službou, kterou nabízíme vlastním obsazením. Tuto službu jsme pro zájemce schopni zajistit subdodavatelsky.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Poradenské služby a konzultace v oblasti Gastronomie a stravování v návaznosti k přípravě Veřejných zakázek na stravování.

 • návrh konceptu stravování pro Veřejnou zakázku
 • finanční a ekonomické body zadávací dokumentace 
PERSONALISTIKA

Vypsání výběrového řízení na daná pracovní místa, před výběr na základě zaslaných CV, nábor zaměstnanců včetně vstupních pohovorů, hodnocení pracovníků v součinnosti s management teamem provozovatele, vychystání základních bodů manuálu pro obsluhu.

Například:

Finální výběr klíčového vedoucího pracovníka pro gastroprovozy

 • účast v závěrečném kole výběrového řízení osobní pohovor s vybraným uchazečem profesní zhodnocení pro definitivní výběr
  • osobní pohovor s vybraným uchazečem
  • profesní zhodnocení pro definitivní výběr

Personální definice

 • návrh personálního obsazení jednotlivých provozů
 • nastavení kontrolních a motivačních mechanismů
  investigace a zhodnocení předložených podkladů od vedoucího pracovníka
  ideový návrh provozních opatření
 • návrh mzdového nastavení jednotlivých pozic provozů
 • Definice základních bodů manuálu obsluhy dle jednotlivých pozic
  vedoucí pracovník / provozní
  číšník / servírka / barman
  kuchař / šéfkuchař
  skladník / řidič
  pomocná síla / úklid
SESTAVENÍ KALKULAČNÍCH LISTŮ

Na základě jídelního lístku nachystáme kalkulační listy pro přesné zavaření jídel.

DEFINICE VHODNÉ TECHNOLOGIE

Spolupracujeme s několika prověřenými dodavateli gastrotechnologií, u nichž dokážeme na základě dlouhodobé spolupráce vyjednat výhodnější podmínky. Zaměřujeme se pouze na kvalitní technologie s dlouhou životností a vysokou užitnou hodnotou.

Například:

 • na základě dodaných podkladů od objednavatele bude zrevidována vhodnost zvolené kuchyňské technologie v souladu s plánovaným rozsahem vaření podle předloženého menu jednotlivých provozů
 • kontrola dispozičního rozložení jednotlivých technologií podle zásady pracovního „trianglu“
ZÁKALDNÍ DEFINICE HACCP
 • Na základě objednatelem dodaných podkladů vytvoření základního návrhu systému kritických bodů pro jednu provozovnu.
 • databáze vzorového zpracování kritických bodů pro 50 nejčastěji připravovaných pokrmů české kuchyně
 • vzorové zpracování sanitačního a provozního řádu
EVALUACE A EDUKACE PROVOZU

Hodnocení a vzdělávání zaměstnanců provozu na základě námi vytvořených specifických kritérií gastronomického provozu, hodnocení a opatření v rámci konkrétní provozovny. Doporučené kursy a semináře pro personál i provozovatele.

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

S týmem našich interierových designerů, specialistů na kuchyňské zařízení a odborníků přes nápojové technologie vám rádi připravíme projekt na míru dle vašich představ v dané lokalitě na nejlepší dosažitelné úrovni.

AUDIT PROVOZU

Cílem kontroly je zjištění stavu, ve kterém se provozovna v daný okamžik nachází a nadefinování oblastí, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost za účelem zvýšení ziskovosti projektu. Audit probíhá na několika úrovních provozu, dále formou dotazníků, nebo pohovorů se servisním personálem, managementem i provozovatelem. Vždy se na stav provozovny díváme ze všech dostupných úhlů, abychom byli schopni nabídnout to nejkvalitnější sofistikované řešení.

ANALYTIKA, MARKETING

Zajistíme široký průzkum trhu v oblasti gastronomických služeb a provedeme loubkovou
analýzu dle zadání, na základě konkrétních informací doporučíme další postupy.

DEFINICE VHODNÝCH DODAVATELŮ

Na základě znalostí místních poměrů a spolupráce se společnostmi zajištujícími služby v dodávce zboží, nastavíme prvotní nejvhodnější systém závozů.

 

Například:

 • Spolupráce při výběru vhodných dodavatelů a kontrola sjednaných podmínek 
  • z dodaných podkladů zhodnotit ekonomickou vhodnost předložených nabídekod vybraných dodavatelů
  • poradenství, kontrola nabídky a doporučení, v rámci nabízených benefitůod dodavatelů   
DEFINICE POKLADNÍHO SYSTÉMU

Výběr správného pokladního systému včetně napojení na skladové hospodářství je krok, který provozovateli ušetří spoustu do podnikání vložených investic.  návaznosti na pokladní systém je možné definovat taktéž kamerový a docházkový systém a předejít tímto nemalým ztrátám, nehledě na možnost on-line kontroly v nepřítomnosti provozovatele. Investice do těchto technologií se zpravidla vrací jako první.

Například:

 • reálné zhodnocení vhodnosti jednotlivých částí navrhnutého pokladního systému v návaznosti k provozům a skladovému hospodářství
 • kontrola nabídky nadefinované technologie – její nezbytnost pro

dané provozy

DEFINICE POTŘEBNÉHO INVENTÁŘE

Vhodně nadefinovat inventář potřebný v provozu je úkon, kterému je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Prvozávozem inventáře jeho pořizování nekončí a je třeba počítat s náklady i do budoucna. Proto se snažíme vždy navrhnout vhodné řešení vzhledem k finančním nákladům. Užitná hodnota inventáře je vždy důležitým bodem při jeho výběru.

SLUŽBA TAJNÉHO HOSTA

Jedna ze servisních služeb, která nezaujatým pohledem hodnotí stav služeb směrem k zákazníkům. S provozovatelem nastavíme kontrolní body, na které se tajný host zaměřuje, a po zpracování dostupných informací předáme provozovateli auditní výstup včetně provozních doporučení v případě pochybení ze strany personálu.

EKONOMIKA PROVOZU

Přemýšlíte nad typem podnikání, láká vás gastronomie, zaujal vás gastroprovoz? Zpracujeme vám komplexni podrobnou zprávu ekonomiky ve třech stupních, včetně investičního doporučení.

například:

 • definice kritických bodů provozu
  • doporučení pro maximální eliminaci chtěných a nechtěných ztrát
   – servis, prostředí, pokrmy
 • doporučení systému raportu vč. definice vybraných položek prodeje
  • na základě konkrétních požadavků objednavatele sestavení klíčových ukazatelů jednotlivých sledovaných položek, které mají být měřeny.
  • metodika provádění rozvahy a výkazů zisku a ztráty dle provozní jednotky,  kontroling ziskovosti, způsob tvorby marže prodávaných produktů

PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

AUDIT PROJEKTU

Zhodnocení stavu, ve kterém se projekt aktuálně nachází.

SCHVÁLENÍ NABÍDKY A PŘÍPRAVA

Po předložení nabídky zadavateli je odsouhlasen rozpočet projektu včetně jednotlivých smluvených úkonů a harmonogram provedených úkonů/činností.
Po schválení nabídky vypracujeme správné řešení na daný projekt, klient má možnost nahlížet a připomínkovat projekt v průběhu přípravy.

ODMĚNA

U stavebního a designového projektu cca 4% z celkové investice – součinnost s architektem

Gastronomické řešení projektu – odvíjí se od celkové náročnosti realizace a objemu sjednaných služeb, základní cena nového restauračního provozu se pohybuje kolem 200.000,-  za nastavení provozních procesů při otevření nebo revitalizaci nové jednotky bez práce architekta.

V případě revitalizace a re-designu provozu je pro úspěšnou spolupráci třeba součinnost při výběru lokality a posouzení její ziskovosti, tvorba jedinečného designu a nastavení provozních standardů.

Po otevření provozu je v případě poptávky klientem první měsíc přítomen jeden kuchař specialista a jeden F&B manager dohlížející na provozní servis. Tyto osoby školí personál a nastavují správné zavedení všech postupů a procedur v souladu s provozním manuálem, definují systém kontrol, vypracují první receptury a dohlíží nad realizací prvních inventur.

Po dobu dalších dvou měsíců do provozu jednou týdně dochází na provozní návštěvy. Poté nastává normální provozní režim. Minimálně jednou za 5 týdnů je na provozovně proveden audit – konzultant provozu a kuchyně navštíví provozovnu a provedou kontrolu nastavených procesů. Nezávislý názor na provoz je realizován tajným zákazníkem.

NÁVRH SPOLUPRÁCE

Na základě auditních zjištění připravíme nezávaznou nabídku s možnostmi spolupráce.

REALIZACE PROJEKTU

Samotná realizace probíhá na základě odsouhlasené nabídky. V případě dohody je vše zajišťováno v přítomnosti našich odborných spolupracovníků v závislosti na zaměření daného projektu. Vždy hledáme nejvhodnější řešení, které přináší vašemu podnikání dlouhodobý profit.  Realizace probíhá vždy za aktivní účasti provozovatele.

VZOROVÝ NÁVRH REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK

I. Audit provozů pro zadavatele:

 • funkčnost jednotlivých provozů
 • ekonomika celku, rentabilita provozů v návaznosti na podmínky pronájmu
 • posouzení stávající smlouvy uzavřené s dodavatelem
 • personální audit výkonných zaměstnanců
 • ideový návrh revitalizace jednotlivých gastronomických provozů
 • návrh funkčních změn jednotlivých středisek
 • nezávislé doporučení pro zkvalitnění funkce celého provozu
 • definování rizikových míst prodeje a nevhodných míst prodeje
od 127.000 Kč

II. Podklady pro nové VŘ:

 • sestavení kritérií na základě získaných skutečností od pronajímatele i nájemce
 • implementace do stávající zadávací dokumentace
od 20.700 Kč

III. Návrh nového pokladního systému:

 • hW a SW řešení
 • objednávkový systém
 • terminály
 • intranet, podniková síť
 • sw řešení na míru
od 15.000 Kč

IV. Nový gastronomický provoz:

 • ideový návrh
 • studie interiéru
 • realizace nové provozovny, včetně kuchyně a zázemí
 • prováděcí a stavební dokumentace, styk s úřady (bude-li to vyžadováno dotčenými orgány)
 • zkušební provoz
 • předání provozovateli
dle rozsahu od 35.000 – 340.000 Kč, nutno upřesnit rozsah činností.

KLIENTI

KONTAKTY

Josef Blaštík

Strategy F&B manager

Royal party servis spol. s r.o.
Mendlovo nám. 20, 603 00 Brno
Nad Štolou 4, 170 00 Praha 7
GSM: +420 602 755 306
Tel.: +420 543 420 138

email: jblastik@royalpartyservis.cz

Radomír Kop

F&B project manager

Royal party servis spol. s.r.o.
Mendlovo nám. 20, 603 00 Brno
Nad Štolou 4, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 543 420 130
GSM: +420 608 603 409

email: kop@royalpartyservis.cz